محصولات دستگاه های آزمایشگاهی کمپانی IKA

کمپانی IKA کمپانی است که، مردم چشم اندازی به واقعیت دارند.کمپانی IKA از سال ۱۹۱۰ آغاز شد. هنوز چین و جمهوری خلق چین و کلمه جهانی شدن در عین حال اختراع نشده بود. امروزه، کمپانی بزرگ IKA بیش از ۸۰۰ کارمند در هشت مکان و در چهار قاره افتخار خدمت به مشتریان را دارد. ما امروزه در بسیاری از بازار های جهانی گروه های محصول برای رشد و توسعه است. شعار جدید ما برای بازار جهانی IKA کاملا  برای کار طراحی شده است.